Algemene voorwaarden voor gebruik van onze diensten - Agenda Friesland

Algemene voorwaarden voor gebruik van onze diensten - Agenda Friesland

Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden Friesland Beweegt Uit-Agenda

Klik hier voor de voorwaarden voor Friesland Beweegt evenementen

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het verzamelen en via verschillende media verspreiden van agenda-informatie
en de dienstverlening die in dat kader wordt aangeboden door stichting Friesland Beweegt, haar medewerkers, vrijwilligers en partners.
1.2 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over "Friesland Beweegt"
wordt bedoeld: Stichting Friesland Beweegt (KvK 1162415)
1.3 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over “de agenda” of "Agenda" wordt bedoeld: de door Friesland Beweegt verzamelde en in een database gebundelde agenda-informatie, dan wel een geografische en/of thematische selectie daaruit.
1.4
Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over “publiceren” dan wel “publicatie”, geldt dit voor alle media waar informatie vanuit AgendaFriesland openbaar gemaakt wordt, inclusief (maar niet uitsluitend) de eigen websites, gekoppelde websites van derden, apps, nieuwsbrieven, televisie- en radiorubrieken.
1.5
Friesland Beweegt is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.
1.6
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
1.7
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de rechtbank Noord-Nederland bij uitsluiting de bevoegde rechter.
1.8
Deze voorwaarden zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij Friesland Beweegt via telefoonnummer 0513-852125 of per mail 

2. Aansprakelijkheid

2.1 Alle informatie in de A
genda is bedoeld voor persoonlijk gebruik en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2 Friesland Beweegt
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.
2.3 Bestuursleden, noch vrijwilligers, instanties of betaalde personen ten dienste van Friesland Beweegt
zijn hoofdelijk aansprakelijk.
2.4 Friesland Beweegt
spant zich tot het uiterste in om de informatie in de agenda zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, onder voorbehoud van wijzigingen en kennelijke schrijffouten.
2.5 De organisator van de activiteit is verantwoordelijk voor die activiteit. Raadpleeg vóór vertrek dan ook altijd de website of andere informatie van de organisator.

3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

3.1 Het auteursrecht op de content in de agenda berust bij Friesland Beweegt
, dan wel bij derden die met toestemming (beeld) materiaal beschikbaar hebben gesteld. In het laatste geval wordt bij het betreffende item vermeld wie de auteursrechthebbende(n) is (zijn).
3.2 Gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van de agenda, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Friesland Beweegt en op voorwaarde van duidelijke bronvermelding.

3.3 Het idee achter de agenda is het intellectuele eigendom van stichting Friesland Beweegt en mag, in welke vorm dan ook, uitsluitend met expliciete toestemming door derden gebruikt worden.


4. Aanmelden en publicatie van activiteiten
4.1 Het aanmelden van activiteiten voor publicatie in de agenda is gratis.
4.2 Bij het aanmelden van een activiteit gaat u ermee akkoord dat de activiteit gepubliceerd mag worden via alle media waaraan Friesland Beweegt agenda-gegevens levert. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden noch beperkingen gesteld worden.
4.3 Bij het aanmelden van een activiteit verklaart u daartoe gerechtigd te zijn en het formulier naar waarheid in te vullen. Friesland Beweegt
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onrechtmatige of onjuiste aanmelding.
4.4 Bij het voor publicatie in de a
genda ter beschikking stellen van tekst- en fotomateriaal verklaart u daartoe gerechtigd te zijn. Friesland Beweegt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het door u onrechtmatig gebruiken van tekst- en fotomateriaal van derden, daaronder ook te verstaan het via de agenda ter beschikking stellen daarvan. Door vrijwilligers van Friesland Beweegt gepubliceerde afbeeldingen vallen onder Artikel 13a van de Auteurswet, teksten onder artikel 15a.
4.5 Tenzij anders overeengekomen worden aangemelde activiteiten in de agenda gepubliceerd ná goedkeuring door de redactie. Met inachtname van de hiernavolgende bepaling vindt publicatie uiterlijk drie werkdagen ná de aanmelding plaats.
4.6 De redactie
behoudt zich het recht voor om aangemelde activiteiten niet in de agenda te publiceren, zonder daar melding van te doen aan degene die de activiteit aangemeld heeft.
4.7 De redactie
 behoudt zich het recht voor om de bij aanmelding van een activiteit geleverde gegevens aan te passen, zonder daar melding van te doen aan degene die de activiteit aangemeld heeft. Daarbij heeft de redactie wel de inspanningsverplichting om de gegevens zo betrouwbaar en duidelijk mogelijk weer te geven.
4.8 De redactie
 behoudt zich het recht voor om reeds in de agenda gepubliceerde activiteiten te verwijderen, zonder daar melding van te doen aan degene die de activiteit aangemeld heeft.
4.9 Het is voor rechthebbenden altijd mogelijk om, zonder opgaaf van redenen, individuele activiteiten te laten verwijderen. Bij een verzoek dienaangaande zorgt de
 redactie ervoor dat de betreffende activiteit(en) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 werkdagen ná het verzoek, verwijderd word(t)(en). Hierbij moet er wel rekening mee gehouden worden dat de activiteit opnieuw ter publicatie aangeboden kan worden.

5. Nieuwsbrieven

5.1 Friesland Beweegt behoudt zich het recht voor om aanbieders van agenda-informatie op de hoogte te houden van hun vermeldingen.
5.2 In- en uitschrijven voor de nieuwsbrieven kan via de website of de link onderaan de nieuwsbrief.
5.3 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in de nieuwsbrief beschikbare informatie of het ontbreken daarvan.
5.4 Friesland Beweegt
is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het (in)directe gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
5.5 Het is niet toegestaan de inhoud van de nieuwsbrief, in wat voor vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk over te nemen. Verwijzen naar of het ongewijzigd en onverkort uitprinten, doorsturen of publiceren van de nieuwsbrief is wél toegestaan en stellen wij zeer op prijs.

6. Privacy verklaring
6.1 U kunt de website bezoeken zonder ons mede te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, u toegang tot het beheersysteem te geven of de rechtmatigheid van een aanmelding vast te leggen. De verzamelde gegevens worden uitsluitend intern gebruikt en worden in de administratie van
Friesland Beweegt opgeslagen.
6.2 Friesland Beweegt legt gedepersonaliseerde gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren.

7. Derdenverstrekking
7.1 Friesland Beweegt gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en verstrekt daarom in beginsel geen persoonsgegevens aan derden. Uitzondering op dit beginsel vormen speciale omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk verplicht is.
7.2 Persoonsgegevens kunnen, indien zij feitelijk onjuist zijn, onvolledig of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift, in beginsel worden verwijderd.8. Advertentievoorwaarden
8.1 Online of anderszins gepubliceerde of genoemde advertentietarieven zijn uitsluitend van toepassing op het moment van aanbieden, uitsluitend voor de organisatie waaraan deze aangeboden zijn en beperkte tijd geldig.
8.2 Een opdracht voor plaatsing van een advertentie kan via de website, schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Genoemde mogelijkheden gelden alle als een bindende overeenkomst.
8.3 Betaling van het verschuldigde bedrag moet binnen 7 dagen na opdracht plaatsvinden.
8.4 Advertenties worden geplaatst na volledige betaling van het verschuldige bedrag. Als de betaling niet binnen is vóór de gewenste plaatsingsdatum vervalt wel de plaatsing, maar niet de betalingsverplichting. Alle eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
8.5 
Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclamecode), de openbare orde of goede zeden zijn. Ook mogen geen advertenties over gokken, snel rijk worden of ter promotie van een ongezonde levensstijl geplaatst worden (drugs ed.). Bij twijfelgevallen beslist directie of bestuur van FB.

8.6 De inhoud van advertenties mogen geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. 141% Vrijwaart FB zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden terzake en alle daardoor of in verband daarmee door FB geleden of te lijden schade.
8.7 FB heeft het recht om een advertentie(order) zonder opgaaf van redenen te weigeren, zonder ter zake op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de adverteerder.

9. Promotiemateriaal
9.1 Het is mogelijk om
Friesland Beweegt ter promotie van eigen evenementen te voorzien van drukwerk, spandoeken en ander niet digitaal promotiemateriaal. Plaatsing hiervan is ter beoordeling van de vrijwilligers in de informatiestand en eventueel in samenspraak met de gastorganisatie.
9.2 Aangeleverde materialen worden, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, niet retour gezonden.

10. Abonnementsvoorwaarden
10.1 Algemeen
10.1.1 De abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot
 de agenda.
10.1.2 Door het aangaan van een abonnement wordt de abonnee geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.
10.1.3
Friesland Beweegt blijft te allen tijde bevoegd de verstrekking van agendagegevens op enig moment te staken. Door de abonnee reeds vooruitbetaalde abonnementsgelden worden door Friesland Beweegt in dat geval deels gerestitueerd.
10.1.4 De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

10.2 Nieuwe Abonnementen en kortingsaanbiedingen

10.2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op elk moment ingaan.
10.2.2 Kortingsaanbiedingen zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee de afgelopen 9 maanden geen abonnement heeft gehad op
 diensten van Friesland Beweegt. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting.

10.3 Abonnementstermijn en opzegging

10.3.1 Tenzij in een aanbieding anders vermeld, wordt een nieuw abonnement aangegaan voor één jaar (= 52 weken) ("Abonnementstermijn").
10.3.2 Na het verstrijken van de Abonnementstermijn wordt het abonnement stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd, tenzij het abonnement minimaal 1 maand voor het verstrijken van de Abonnementstermijn met inachtneming van artikel 10.3.4 is opgezegd.
10.3.3 Nadat de Abonnementstermijn stilzwijgend voor onbepaalde tijd is voortgezet kan het abonnement te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van artikel 10.3.4.
10.3.4 Om een abonnement te beëindigen, dient de abonnee met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand een bericht te sturen aan
Friesland Beweegt. Dit kan telefonisch (via 0513-852125), per brief (Agenda Friesland, Postbus 38, 8500 AA, Joure) of per e-mail. Op dezelfde wijze kunt u bij Friesland Beweegt informatie opvragen over de looptijd van uw abonnement.
10.3.5 De opzegging wordt door
Friesland Beweegt binnen drie weken schriftelijk of per e-mail bevestigd.

10.4 Betaling
10.4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso of factuur). De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.
10.4.2 Bij niet tijdige betaling ontvangt u eenmalig een herinnering. Indien de betaling van het abonnement ook na de eenmalige herinnering niet ontvangen is, is Friesland Beweegt gerechtigd de levering van agendagegevens eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede achterstallige betalingen te vorderen en deze vordering over te dragen aan een incasso bureau.
10.4.3 De abonnementsprijzen vindt u op de website.
10.4.4 Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
10.4.5 Een eventuele wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt via een email aan de abonnee bekend gemaakt.

10.5 Persoonsgegevens

10.5.1
Friesland Beweegt is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om a) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Friesland Beweegt en de abonnee, b) om een administratie bij te houden van alle abonnees en c) om relevante aanbiedingen te doen van Friesland Beweegt en zijn partners.

10.6 Klachten
10.6.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan
Friesland Beweegt.
10.6.2
Friesland Beweegt zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

10.7 Aansprakelijkheid
10.7.1
Friesland Beweegt is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van de via de agenda geleverde gegevens, tenzij Friesland Beweegt aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
10.7.2 Friesland Beweegt is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Friesland Beweegt gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Friesland Beweegt, oproer, sabotage, tekortschieten van toeleveranciers, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Friesland Beweegt. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Friesland Beweegt.


Facebook Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud