Wandel11Steden

Friesland Beweegt Backoffice
Ga naar de inhoud
Uitsluitend voor Friesland Beweegt vrijwilligers

Privacy regels:
  • Adres-, telefoon- en mailgegevens mogen op geen enkele wijze aan anderen openbaar gemaakt worden, zonder vooraf expliciete toestemming van de betrokkene.
  • Als het noodzakelijk is om deelnemersgegevens op papier te hebben, dan mogen daar uitsluitend de absoluut noodzakelijke gegevens op staan. Maak bijvoorbeeld een andere lijst voor de inschrijftafel als voor de EHBO. Zorg ervoor dat de lijst na afloop vernietigd wordt.
  • Als je een klant aan de lijn hebt, controleer dan of je de persoon zelf aan de lijn hebt door een aantal gegevens uit te vragen.
  • Vraag aan de telefoon nooit om wachtwoorden en geef deze ook nooit zo door. Deze kunnen via een beveiligde verbinding via de website opgevraagd worden
  • Deel nooit je eigen login gegevens voor deze webpagina

Bedenk:
Als naam en adres van een deelnemer in verkeerde handen valt, zijn wij aansprakelijk te stellen als hun huis ondertussen leeggehaald wordt. Daarnaast is de boete voor een datalek zo hoog, dat de stichting onmiddelijk failliet is...

Privacy is niet vrijblijvend!

De komende tijd zal de beveiliging van deze pagina verder uitgebreid worden. Toegang tot gegevens is dan afhankelijk van je authorisatieprofiel. Mocht je geen toegang (meer) hebben tot gevens die je voor je werk nodig hebt, meldt dit dan bij de directie.

Uitsluitend voor Friesland Beweegt vrijwilligers
Terug naar de inhoud