Beleidsplan - Friesland Beweegt homepage

Friesland beweegt je!
Menu:
Ga naar de inhoud
Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status.
Feitelijke werkzaamhedenInterne organisatie

Eind 2015 heeft er een omslag plaatsgevonden in de primaire doelstelling van Stichting Friesland Beweegt. Was het eerder gericht op het organiseren van evenementen, nu ligt de focus vooral op het bieden van werkervaringsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de afgelopen 1½ jaar hebben mede hierdoor inmiddels drie mensen bij een andere organisatie een betaalde baan gekregen. Wij willen steeds meer mensen die al langer werkloos zijn, een geestelijke of lichamelijke beperking hebben of een migratie achtergrond hebben, de gelegenheid bieden werkervaring op te doen in een sociaal betrokken omgeving. Hiertoe wordt in samenwerking met gemeenten, scholen, reïntegratiebedrijven en vrijwilligerscentrales een actief wervingsbeleid toegepast op functies die een opstap naar betaald werk kunnen zijn. Grafisch ontwerper, webbouwer, projectleider, conciërge en secretariële functies zijn hier voorbeelden van.Er wordt alles aan gedaan om van de kantoorlocatie een trefpunt te maken waar iedereen welkom is. Samenwerken in een professionele omgeving aan sociaal belangrijke projecten, zonder de druk van een commercieel bedrijf. Doordat we daarnaast alle aanwezige vrijwilligers tussen de middag een gezamenlijke lunch aanbieden, wordt ook de onderlinge sociale cohesie versterkt en bieden we contactarme mensen de gelegenheid om in een veilige omgeving met anderen om te gaan.Medio 2017 is er een kernteam van ca. 20 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, via een werkervaringscontract, als vrijwilliger aan de stichting verbonden. Alle projecten worden door dit sterk groeiende, enthousiaste kernteam uitgevoerd. De doelstelling is om deze de komende jaren nog verder uit te breiden, gezien de sterk toenemende vraag naar werkervaringsplaatsen en de kansen die we deze mensen met onze projecten kunnen bieden. Om dit te kunnen realiseren is de ANBI status in aanvraag en om een goede begeleiding te blijven waarborgen zal de capaciteit hiervoor verder uitgebreid worden.


De afstand en reistijd tot de huidige locatie in Joure is voor veel mensen van buiten de regio een obstakel om de stap over de drempel te nemen. Voor 2017 en de jaren daarna is dan ook de ambitie om meerdere locaties te betrekken, zodat we ook daar trefpunten kunnen creëren. Toegankelijkheid hiervan en de hierbij benodigde hulpmiddelen voor mensen met een beperking zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Hoewel de voorkeur uitgaat naar kantoorlocaties, willen we -tijdelijk- aan huis gebonden mensen ook steeds meer mogelijkheden bieden om werkervaring op te doen. We willen dan ook de komende tijd sterk inzetten op het gebruik van moderne cloud technologieën om ook hun betrokkenheid bij het kernteam mogelijk te maken.


Het kernteam wordt in uitvoeringszaken ondersteund door een groep van, medio 2017, ongeveer 150 ad-hoc vrijwilligers. Begin 2017 is een partnerverband aangegaan met de onafhankelijke stichting ‘The Band of Volunteers’. De ad-hoc vrijwilligers zullen in toenemende mate via deze stichting ingezet worden en dus niet meer rechtstreeks aan stichting Friesland Beweegt verbonden zijn. Hierdoor kan de focus nóg sterker op het begeleiden van onze primaire doelgroep gelegd worden.
Agenda.frl

De meest laagdrempelige activiteit die we als stichting uitvoeren is het bijhouden van een uit-agenda. Met op gestructureerde wijze verzamelen en verwerken van gegevens kunnen we mensen die al langer uit het arbeidsproces zijn weer werkervaring met het gebruik van de computer geven. Doordat er meerdere, duidelijk afgebakende moeilijkheid niveaus zijn, zijn de werkzaamheden goed af te stemmen op mogelijkheden en ervaring. Hiermee bereiken we dat mensen, samen met anderen, nuttig werk kunnen doen en zich hierin gewaardeerd voelen. Vaak is dit een belangrijke stap in het ontdekken van ambities en potentieel.Op agenda.frl brengen we alle informatie over individuele sportbeoefening en vrijetijdsbesteding overzichtelijk samen. We ondersteunen hierdoor vele organisaties in Friesland bij de promotie van hun incidentele activiteiten, bevorderen daarmee het bezoek aan deze activiteiten en daarmee de sociale cohesie. Wij publiceren de verzamelde informatie over activiteiten en dergelijke via de Friesland Beweegt Uit-Agenda. In 2017 is tevens een start gemaakt met het toegankelijkheids project. Hiermee willen we de informatie over welke activiteiten voor mensen met een beperking geschikt zijn, zichtbaar maken via Agenda.frl.Via Agenda.frl zijn in 2016 bijna 14.000 activiteiten gepromoot, waarmee 175.000 unieke bezoekers aan de site op ideeën zijn gebracht om erop uit te trekken. Hiermee is deze website een van de best bezochte in Friesland en vervult daarmee een belangrijke functie in het sociale verkeer. Dit zowel op sportief als cultureel vlak. Voor de komende jaren is de ambitie om zowel het aantal gepromote activiteiten als het aantal (be)zoekers sterk toe te laten nemen.Ondersteuning non-profit organisaties

De eisen die vanuit vergunningverleners aan evenementen gesteld worden, nemen steeds verder toe. Voor veel organisaties die uit een beperkt aantal vrijwilligers bestaan, een reden om te stoppen. Dit geeft een verarming van het aanbod aan sociaal belangrijke activiteiten. Stichting Friesland Beweegt helpt steeds meer organisaties die een grote invloed hebben op de sociale cohesie in Friesland, met onder andere hun administratieve taken.Deze werkzaamheden zijn geschikt voor mensen met een hoger niveau, die om welke reden dan ook geen plek bij een commercieel bedrijf in kunnen nemen. Doordat er minder druk gelegd wordt en de begeleiding intensiever is, kan dit ook voor hen een eerste stap naar een terugkeer op de werkvloer zijn.De organisaties die het afgelopen jaar met raad en daad terzijde zijn gestaan zijn:

Fiets Avondvierdaagse Leeuwarden

Fiets Avondvierdaagse Sneek

Wandel Avondvierdaagse Sneek

Tuinen Fietstocht Berltsum

Harmonie Wandeltocht Berltsum

Friese Waterlinie Wandeltocht

16 Dorpen Fietstocht Joure t.b.v. KWF KankerbestrijdingSteeds vaker komen ook stichtingen en verenigingen bij ons omdat ze hun bestuur niet meer compleet krijgen. Stichting Friesland Beweegt wil aan deze organisaties de mogelijkheid bieden om als projectteam in onze stichting op te gaan. Dit creëert weer extra taken die door het kernteam opgepakt kunnen worden en hiermee de mogelijkheden om dit team verder uit te breiden. De vrijwilligers van de opgenomen organisatie blijven voor de uitvoering op de dag zelf zorgdragen. Voor zover niet in onze primaire doelgroep, gaan deze over naar stichting ‘Band of Volunteers’, waar we een partnerverband mee hebben voor de inzet van ad-hoc vrijwilligers.
Eigen activiteiten

Door het zelf organiseren van een aantal spraakmakende evenementen creëren we werkervaringsplaatsen in verschillende functies, die zo dicht mogelijk komen bij wat in het bedrijfsleven gevraagd wordt. Hierbij gaan we altijd uit van activiteiten die de sociale cohesie bevorderen en passend zijn voor de stichtingsvorm. De deelnemers aan die activiteiten dekken de kosten die we maken om onze doelstellingen te kunnen invullen.Bij de organisatie betrekken we altijd zo veel mogelijk lokale organisaties en bevorderen hiermee de onderlinge samenwerking in de regio. Ook vergroten we hiermee de netwerkmogelijkheden van de mensen uit het kernteam, wat hun kans op de arbeidsmarkt vergroot. Voor de inwoners zelf zijn het evenementen met een grote attentiewaarde, waardoor men trots is om in deze bijzondere provincie te wonen, wat de sociale samenhang verder bevordert. Hierbij werken we provinciebreed, we zijn er voor elke gemeente in Friesland.Voor 2017 worden de volgende evenementen voor individuele deelname zelf georganiseerd:

Winterfiets Elfstedentocht

Fjoertoer Terschellingarrangement

Afsluitdijk Steptijdrit

Boerderijenwandeltocht

Elfsteden Fietsvijfdaagse

Eilandvijfdaagse

Ingress Mission Day

Scheveningen Light WalkarrangementHet plan is om de bestaande evenementen voor de komende jaren te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Groei van het aantal eigen evenementen zal voornamelijk gerealiseerd worden door het faciliteren van bestaande organisaties, die als projectteam binnen Friesland Beweegt willen doorstarten. Onze vrijwilligersgroep doet hiermee veel ervaring op in voor de arbeidsmarkt relevante vaardigheden. Voor velen is het dan ook een opstap naar herintreding in het arbeidsproces, hetgeen wij uiteraard van harte ondersteunen.Daarnaast organiseren en ondersteunen we activiteiten die het veilig gebruik van de fiets stimuleren. In samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland bieden we hiertoe bij minimaal 10 bestaande evenementen per jaar de Friese 11 Meter aan. Ook bieden we ondersteuning bij acties in het kader van fietsverlichting, etc.
Naast het voortzetten van bestaande activiteiten, worden vanaf 2017 de volgende doelen nagestreefd:

Korte termijn (2017)

Verkrijgen van de ANBI status;

Verder professionaliseren van de organisatie;

Organisaties de gelegenheid bieden om hun activiteiten vanuit de stichting voort te zetten;

Het organiseren van een evenement waarvan de opbrengst ten goede komt aan een algemeen erkend goed doel;

Ondersteunen van organisaties bij het toekennen van sponsorgelden door middel van dienstverlening aan non-profit organisaties;

Vooronderzoek toegankelijkheid evenementen en activiteiten;

Voor minimaal 4 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt extra werkplekken creëren, mogelijk op een tweede kantoorlocatie.B. Middellange termijn (2018/2019)

Uitbreiden van het aantal werkplekken op meerdere locaties met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Toegankelijk maken van gegevens over toegankelijkheid van locaties en evenementen via Agenda.frl en gelieerde websites;

Opzetten meldpunt toegankelijkheid ten bate van de belangenbehartiging van mensen met een beperking;

Samenwerken met organisaties in het kader van promotie en dienstverlening;

Realiseren van schaalvoordelen door onder andere gezamenlijke inkoop;

Erkend leerbedrijf worden;

Aantrekken extra, betaalde begeleider;

Financieel dekkend maken van alle activiteiten;

Het organiseren van meerdere evenementen waarvan de opbrengst ten goede komt aan een CBF erkend goed doel.C. Lange termijn (2019-)

In elke regio van Friesland trefpuntlocaties exploiteren, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen voor werkervaring en socialisatie..


Toetsing van het beleid en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden is altijd vanuit de gedachte van het stimuleren van de sociale cohesie in Friesland.
Terug naar de inhoud