Financien - Friesland Beweegt homepage

Friesland beweegt je!
Menu:
Ga naar de inhoud
Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status.
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Per einde van ieder boekjaar wordt een jaarafsluiting opgemaakt. Als onderdeel van de jaarstukken wordt deze binnen zes maanden aan de Raad van Toezicht aangeboden. Deze kan dan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een externe deskundige.


In 2016 is er in beperkte mate geld via subsidies en sponsoring binnengekomen. De exploitatiekosten zijn dan ook voornamelijk vanuit deelnemersbijdragen aan onze activiteiten gedekt. Voor 2017 zal het aandeel vanuit sponsoring en subsidies verder toenemen door:

Subsidies op de inzet van vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt;

Verlenen van diensten aan organisatoren vanuit sponsorbudgetten van derden;

Subsidies voor projecten in het kader van vitaliteit en sociale cohesie;

Sponsoring van bedrijven die hun naam aan Friesland Beweegt willen verbinden.


Alle beschikbare fondsen worden in beginsel besteed aan activiteiten zoals omschreven in de doelstellingen.


Binnen de stichting is er een team van vrijwilligers onder leiding van een boekhouder, die zich bezighoudt met de financiële administratie. De boekhouding wordt maandelijks gecontroleerd door een controller, waarna er een rapportage naar de Raad van Toezicht plaatsvindt. Het dagelijks bestuur is beslissingsbevoegd voor kortlopende verplichtingen, die de uitvoering van de werkzaamheden betreffen. Voor langlopende verplichtingen is toestemming van de RvT vereist. Het dagelijks bestuur bestaat uit twee directeuren, die voor een beperkt aantal uren per week door de stichting betaald worden en voor de overige tijd als vrijwilliger betrokken zijn. De RvT bestaat uit een groep van vijf mensen die vanuit andere werkzaamheden belanghebbend zijn in het goed functioneren van de stichting.Op dit moment is er geen of nauwelijks liquide vermogen, dit is voornamelijk in bedrijfsmiddelen geïnvesteerd. De komende jaren is het plan om het aantal locaties, van waaruit we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek willen geven een dienst aan de samenleving te verlenen, uit te breiden. Extra investeringen zijn nodig om deze locaties geschikt te maken voor zowel valide als invalide vrijwilligers. Positieve financiële resultaten zullen dan ook zo veel mogelijk terug geïnvesteerd worden om deze groei in locaties en werkplekken en daarmee onze dienstverlening te realiseren.
Balans 2017
Vaste activa€ 24.445,-Eigen vermogen€ 11.183,-
Vlottende activa€ 73.126,-Lang vreemd vermogen€ 5,-
Liquide middelen€ 96.902,-Kort vreemd vermogen(€ 198.850,-)

Resultaat boekjaar 2017(€ 6.811,-)
Totaal
€ 194.473,-

(€ 19.473,-)
Begroting 2018
Baten
Kosten
Verhuur
€ 5.470,-
Afschrijving
€ 6.000,-
Projecten
€ 291.000,-
Huisvesting
€ 18.685,-
Subsidies
€ 30.000,-
Projecten
€ 210.000,-
Overige baten
-
Exploitatie
€ 70.000,-


Personeel
€ 14.400,-


Overige kosten
€ 2.320,-
Totaal
€ 326.470,-

€ 321.405,-
Terug naar de inhoud