Aanvullende voorwaarden uitleenpunt - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Laat gehandicapten gewoon meedoen, Friesland Beweegt helpt om evenementen toegankelijk te maken!

Aanvullende uitleenvoorwaarden

VOOR WIE: De materialen kunnen uitsluitend door no-profit organisaties geleend worden.
BESTELLEN: Via onze online uitleenshop, telefonisch 058-7370058 (ma-vr 10:00-15:00 uur), of persoonlijk bij ons kantoor (op afspraak). Afspraken over bezorging, bezorgkosten, afwijkende ophaal- en terugbrengdagen etc. kunnen alleen telefonisch met ons kantoor gecommuniceerd worden.
ANNULERING: Bij annulering van reeds bestelde goederen brengen wij annuleringskosten in rekening, afhankelijk van de periode dat de goederen gereserveerd zijn geweest en het aantal dagen tot aan de leverdatum. Annulering is niet meer mogelijk als er werkzaamheden (zowel administratief als logistiek) zijn verricht.
VERPAKKINGEN EN RETOUR: Alle artikelen worden door ons geleverd in betreffende verpakking (dozen, kratten, flightcases, hoezen, rolcontainers etc.) en dienen bij terugkomst wederom in de betreffende verpakking schoon en droog verpakt te zijn. Als goederen niet schoon en droog geretourneerd zijn, dan worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.
CONTROLE: Bij retour van de goederen in ons magazijn, worden de goederen gecontroleerd en (indien mogelijk) in uw aanwezigheid geteld. Deze telling is altijd bindend.
BREUK, SCHADE, VERMISSINGEN ETC.: Alle schades en vermissingen, door welke oorzaak ook, zijn voor rekening van de gebruiker.
HUURPERIODE: Alle gebruiksvergoedingen gelden per 1 dag. De goederen kunnen in overleg met de uitlener 1 dag van tevoren worden afgehaald (Bij leenaanvang op dinsdag t/m zaterdag) en 1 dag na gebruik worden geretourneerd (Bij leeneinde van zondag t/m donderdag) met inachtneming van de betreffende openingstijden.
PRIJZEN: Genoemde prijzen zijn per stuk, exclusief BTW, in euro’s en af magazijn.
BEZORGING EN TRANSPORTKOSTEN: De transportkosten voor het bezorgen en ophalen van de goederen zijn op aanvraag beschikbaar. Bezorging geschied alleen op de begane grond en op één locatie tenzij anders is overeengekomen. Voor alle goederen dient rekening gehouden te worden met de bereikbaarheid van de locatie. Bezorging geschied alleen via verhard terrein, dus geen grindpaden. Als blijkt dat bij levering de goederen niet op “normale” wijze op de locatie kunnen worden geleverd, dan worden eventuele handelingskosten (als extra transportkosten etc.) en annuleringskosten berekend. De goederen dienen klaar te staan op de wijze en daar waar ze ook zijn afgeleverd (ook weer op één locatie) tenzij anders is overeengekomen.
OP- EN AFBOUW: De artikelen worden niet door de uitlener opgebouwd.
BETALING: Betaling dient te geschieden per iDeal bij bestelling, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
LEGITIMATIE: Legitimatie dient bij levering te geschieden met een geldig legitimatiebewijs voor het lenen van onze artikelen.
OVERIGE: Voorts zijn op alle transacties onze algemene voorwaarden, zoals verder op deze pagina vermeld van toepassing. Prijzen, modellen en zet- en drukfouten onder voorbehoud.
VERZEKERING: Gebruiker zorgt ervoor dat de artikelen tegen de vervangingswaarde verzekerd zijn, ongeacht de leeftijd en staat wordt bij verlies door schade of vermissing de volledige vervangingswaarde in rekening gebracht.

Algemene leverings- en huurvoorwaarden

1. Aanbieding/offerte
Alle offertes/aanbiedingen van stichting Friesland Beweegt, verder te noemen ‘uitlener’, zijn vrijblijvend, tenzij de onherroepelijkheid van het aanbod op enigerlei wijze blijkt. Herroeping van het aanbod c.q. offerte kan door verkoper plaatsvinden onverwijld na de aanvaarding door de wederpartij, verder te noemen ‘gebruiker’.
2. Wijziging in de opdracht
Wijzigingen van reeds verstrekte opdrachten moeten door gebruiker tijdig en schriftelijk aan uitlener ter kennis worden gebracht. Uitlener is gerechtigd wijzigingen niet te accepteren. Wijziging in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave ten tijde van de overeenkomst kon worden gerekend, worden aan gebruiker extra in rekening gebracht. Wijziging in de reeds verstrekte opdracht kan tevens wijziging van de eerder overeengekomen levertijd ten gevolge hebben.
3. Plaats van levering
Als plaats van levering geldt de Pallasweg 14, 8938 AS Leeuwarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien verzending/transport door uitlener aan/ten behoeve van gebruiker plaatsvindt, vindt dit plaats voor rekening en risico van gebruiker.
4. Leveringstermijn
De overeengekomen ophaal- en terugbrengdata zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige ophaal of teruglevering is gebruiker aansprakelijk voor de eventuele extra kosten hiervan.
5. Afname
Gebruiker is verplicht de geleende zaken direct in ontvangst te nemen, zodra uitlener tot levering in staat is. Indien als gevolg van niet afname van de zaken deze geheel of gedeeltelijk door uitlener moeten worden opgeslagen, dan is deze gerechtigd de noodzakelijke opslagkosten aan gebruiker in rekening te brengen. Niet afname schort de betalingsverplichting van gebruiker niet op.
Bij beëindiging van de uitleenovereenkomst zullen de geleende zaken in dezelfde staat waarin deze zijn verstrekt en geheel gereinigd weer ter beschikking van uitlener worden gesteld. Gebruiker is verplicht na ommekomst van de bruikleenperiode de geleende zaken dadelijk weer ter beschikking te stellen van uitlener. Indien gebruiker niet aan deze verplichting voldoet, is uitlener gerechtigd voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de zaken niet bij uitlener zijn afgeleverd bij wege van schadevergoeding de overeengekomen daghuurtermijn aan gebruiker in rekening te brengen. Bij het retour leveren van de roerende zaken, in verband met breuken en verschillen in aantallen, zijn de ‘magazijn’tellingen van uitlener bindend. Indien bij het retour brengen blijkt, dat de zaken gebreken vertonen of beschadigd zijn c.q. dat de gebruiker de zaken niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is uitlener gerechtigd de gebruiker de hieraan verbonden kosten in rekening te brengen.
6. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de door uitlener geleverde zaken blijft bij uitlener en zijn in geval van stagnatie dus geen onderdeel van de boedel van gebruiker. Gebruiker dient uitlener onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op gebruikers roerende of onroerende zaken of op de onderhavige geleende zaken, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van uitlener dreigen te worden geschaad, alsmede ingeval van faillissement, aanvraag tot surséance van betaling, onder curatele stelling en verhuizing van gebruiker. Gebruiker is verplicht om de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld in te lichten over en inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Vervolg algemene leverings- en huurvoorwaarden

7. Betaling
Alle betalingen dienen per incasso te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Uitlener is gerechtigd de aflevering van de zaken op te schorten indien geen zekerheidstelling van betaling plaatsvindt dan wel indien hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat betaling per incasso zal uitblijven. Bij levering zonder betaling dan wel bij het verstrijken van een overeengekomen betalingstermijn is gebruiker aan uitlener de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Alle redelijke buitengerechtelijke kosten, die uitlener moet maken om tot invordering van het door gebruiker verschuldigde te komen, zijn voor rekening van gebruiker. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag, degressief verlopend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, een en ander met een minimum van EUR 100,=
8. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door uitlener gehanteerde prijzen exclusief omzetbelasting en exclusief transportkosten, montagekosten en brandstoffen voorzover van toepassing.
9. Reclame
Gebruiker heeft de plicht de ontvangen zaken dadelijk te controleren en zichtbare gebreken onmiddellijk te melden. Niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt hadden behoren te worden gemeld te worden. Bij niet nakoming van deze verplichting vervalt het recht van gebruiker zich op een gebrekkige levering te beroepen. Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de zaken zich nog bevinden in de toestand waarin zij zijn geleverd. Ingeval van twijfel zal de wederpartij hebben te bewijzen dat dit het geval is.
Gedurende de leentijd is alle risico van het geleende voor gebruiker. Uitlener zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorts is uitlener nimmer aansprakelijk voor enige door gebruiker geleden vervolgschade ingeval van gebreken aan het geleende.
10. Annulering/ontbinding
Annulering/ontbinding van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk bij wederzijds goedvinden van beide partijen dan wel bij een zodanige tekortkoming dat dit ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Indien gebruiker de overeenkomst ontbindt/annuleert en voormelde situaties niet van toepassing zijn, is hij gehouden alle door gebruiker terzake gemaakte kosten c.q. gederfde winst te vergoeden, onverminderd het recht van uitlener om nakoming van de overeenkomst te vorderen.
11. Overmacht
Tijdens overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van uitlener opgeschort. Indien uitlener redelijkerwijs niet in staat is vervangende zaken te leveren en de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door uitlener niet mogelijk is dermate lang duurt, kan gebruiker niet langer aan deze overeenkomst gebonden worden geacht en zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien uitlener bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan uitlener zelf zijn toe te rekenen. Hieronder zullen o.a. zijn begrepen stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, storm of brand, te late retouren, een en ander zowel indien deze voorkomen bij uitlener als bij haar toeleveranciers. Uitlener heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van zijn verbintenis verhindert intreedt nadat hij aan zijn verplichtingen had moeten voldoen.
12. Algemene verplichtingen gebruiker
a) Gebruiker dient de geleende zaken overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Hij verklaart deze in goede staat te hebben ontvangen, deze in deze staat te houden en aldus na afloop van de bruikleen weer op te leveren. Ingeval de zaken door uitlener volgens de overeenkomst worden opgehaald, dient gebruiker deze zaken op een zorgvuldige wijze te bewaren en daartoe op een veilige plaats op te slaan totdat de zaken door uitlener zijn opgehaald. Gebruiker dient de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen en geen veranderingen aan de geleende zaken aan te brengen.
b) Gebruiker dient uitlenerer te allen tijde toegang tot de geleende zaken te verschaffen. Deze mogen zich in geen geval buiten de provincie Friesland bevinden.
c) Onderverhuur, beschikbaarstelling en ingebruikgeving aan derden is uitsluitend mogelijk na toestemming van uitlener.
d) Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan het geleende, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de gebruiker of derden ofwel van overmacht.
e) Gebruiker is verplicht elke schade en elk gebrek aan het geleende onmiddellijk aan uitlener te melden. Zonder toestemming van uitlener mag de gebruiker niet tot reparatie overgaan.
f) Indien het gebrek of de schade aan het geleende buiten schuld van de gebruiker is ontstaan, heeft de gebruiker, voorzover redelijkerwijs mogelijk, recht op vervanging van de betreffende zaken gedurende de verdere duur van de overeenkomst.
13. Gebruiksvergoeding/waarborgsom
Uitlener kan aan gebruiker, voordat deze de geleende zaken in ontvangst neemt, een door haar vast te stellen waarborgsom in rekening brengen. Uitlener heeft het recht vervallen huurtermijnen, voorzover nog niet voldaan, te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en reiniging. Uitlener is verplicht de waarborgsom bij beëindiging van de huurovereenkomst, indien gebruiker aan al zijn verplichtingen jegens uitlener heeft voldaan, aan gebruiker terug te geven.
14. Huur/transport en montage gehuurde
Voorzover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen de geleende zaken door de gebruiker worden gehaald en door de gebruiker weer worden teruggebracht. Kosten van het vervoer zijn voor de gebruiker. De bruikleenovereenkomst gaat in zodra de zaken het terrein van uitlener hebben verlaten - Gebruiksvergoedingen zijn exclusief montage en demontage, tenzij anders overeengekomen. Montage en demontage geschiedt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, uitsluitend door of namens gebruiker. Indien montage of demontage plaatsvindt door uitlener, zullen de hieraan verbonden kosten geen deel uitmaken van de eigenlijke gebruiksvergoeding en afzonderlijk aan gebruiker in rekening worden gebracht.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
De uitleen van toegankelijkheidsmaterialen is een initiatief van Stichting Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud