Voorwaarden stichting Friesland Beweegt (FRLB) - Friesland Beweegt homepage

Friesland beweegt je!
Menu:
Ga naar de inhoud

Algemeen

 • Het onderstaande is van toepassing op alle activiteiten, georganiseerd door of onder de vlag van Stichting Friesland Beweegt, verder genoemd FRLB, haar medewerkers, vrijwilligers en haar partners
 • Door raadpleging van de site, inschrijving en/of deelname stemt u in met deze voorwaarden
 • Adverteren en de Uit-Agenda hebben aanvullende Algemene Voorwaarden

 • Een overeenkomst wordt aangegaan tussen de deelnemer en FRLB. Bestuursleden van de Stichting, noch vrijwilligers, instanties of betaalde personen ten dienste van de Stichting, zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Deelname aan FRLB activiteiten

 • Inschrijving geschiedt uitsluitend via het inschrijfformulier op de door FRLB aangegeven site of ter plaatse als vooraf aangekondigd dat dit mogelijk is.

 • Bij inschrijving moet het volledige verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na inschrijving, doch altijd voor aanvang van de activiteit betaald zijn om de inschrijving definitief te maken.

 • Eventuele toegekende kortingen op het inschrijfgeld kunnen teruggevorderd worden als deze onterecht geclaimed worden.
 • Tenzij op de inschrijfpagina expliciet anders aangegeven, wordt bij annulering tot 6 weken voor aanvang 50% van het inschrijfgeld teruggestort, vanaf 6 weken is geen restitutie meer mogelijk.
 • Deelnamebewijzen zijn persoonsgebonden en mogen dan ook niet door derden gebruikt worden.

 • Er geldt geen minimum leeftijd voor deelname, maar het moet aantoonbaar zijn dat volledig aan de activiteit deelgenomen kan worden. Tot 16 jaar is deelname alleen mogelijk onder begeleiding en verantwoording van een deelnemende volwassene.

 • De deelnemer verkeert in goede lichamelijke en geestelijke conditie. Bij mogelijke gezondheidsrisico's moet de deelnemer vooraf een arts raadplegen. De organisatie moet hiervan vooraf op de hoogte gebracht worden.
 • Deelname geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen strikt te worden opgevolgd. De verkeersregels blijven van kracht, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.
 • Het dragen van een helm is voor racefietsers, MTB-ers en Steppers verplicht, maar wordt ook voor andere vervoersmiddelen aangeraden. Het niet dragen van een helm is op eigen verantwoording.

 • De deelnemer dient de voor hem aangegeven route op de voorgeschreven wijze te volgen. Een wandeltocht mag dus bijvoorbeeld niet op de fiets of hardlopend afgelegd worden en er mag ook niet van de route afgeweken worden.

 • Op aanwijzing van de organisatie of andere rechthebbenden moet de route op aangegeven delen (bv. drukke of gevaarlijke punten) zonder hulpmiddelen zoals Nordic Walking Poles of hulpmotor afgelegd worden.

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers voor en tijdens de activiteit van deelname uit te sluiten. Terugbetaling van het inschrijfgeld is  hierbij ter beoordeling aan de organisatie.

 • Deelnemers dienen zich altijd voor de aangegeven tijd persoonlijk af te melden. Wie niet afgemeld is wordt geacht te zijn uitgevallen en op eigen gelegenheid de activiteit verlaten te hebben. Het deelnemersbewijs dient dan op eigen kosten, binnen een week na de activiteit aan de stichting geretourneerd te worden.

 • De organisatie behoud zich het recht voor een deelnemer te verpichten met de bezemwagen naar de finish te gaan. Dit bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als er gerede twijfel bestaat dat de gestelde sluitingstijd van de tocht niet door deze deelnemer gehaald wordt of de lichamelijke toestand van de deelnemer hier aanleiding toe geeft.

 • Extra kosten wegens uitvallen of andere zaken die niet door FRLB georganiseerd zijn, zijn geheel voor rekening van de deelnemer.

 • Het geheel of gedeeltelijk niet meelopen, meerijden of anderszins niet gebruik maken van de geboden faciliteiten geeft geen recht op restitutie.

 • Tenzij expliciet anders vermeld is niet toegestaan huisdieren mee te nemen. Ook drugs, alcohol en verboden of voor deelnemers of natuur potentieel gevaarlijke of hinderlijke materialen of stoffen mogen niet meegnomen worden.

 • Indien van toepassing wordt uitsluitend overnacht op de door de organisatie georganiseerde locaties.

 • Indien van toepassing, is de deelnemer verplicht een hem toegewezen corveedienst naar behoren uit te voeren. Dit is niet af te kopen of op andere  wijze te vermijden.

 • Door inschrijving ziet de deelnemer af van enige aanspraak op portretrechten.

 • Tijdens een activiteit is het de deelnemers verboden op enigerlei wijze:

       - Uiting te geven aan een politieke gezindheid
       - Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden
       - Reclamevoorwerpen voorhanden te hebben
       - Luidspelende radios of andere geluidsdragers mee te voeren

   • Strand en paden zijn vaak onverhard en ongelijk. De deelnemer accepteert de risico's hiervan.

   • De organisatie behoudt zich het recht voor om route en start- en eindtijden te wijzigen of de activiteit geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van overmacht, weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Alsdan bestaat geen recht op teruggave van het deelnemersgeld.


   Nieuwsbrieven

   • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in de nieuwsbrief en op de al dan niet gekoppelde websites beschikbare informatie of het ontbreken daarvan.

   • FRLB is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het (in)directe gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van deze informatie.

   • FRLB is doorgaans niet de organisator en daardoor niet verantwoordelijk voor of bekend met de kwaliteit van de aangeboden activiteit. Vooraf aanmelden is vrijwel altijd verplicht en kijk ook nog even op de website van de organisator voor je vertrekt.

   • Overname uit de nieuwsbrief en de site is niet toegestaan, verwijzen naar of het ongewijzigd en onverkort uitprinten, doorsturen of publiceren van de nieuwsbrief stellen wij zeer op prijs.


   Privacy verklaring

   • U kunt deze website bezoeken zonder ons mede te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, u op de belangstellendenlijst te plaatsen of een inschrijving te verwezenlijken. De verzamelde gegevens worden uitsluitend intern gebruikt.

   • FRLB legt gedepersonaliseerde gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren.

   • Door het aanmelden of registreren als belangstellende voor een FRLB evenement, geeft u toestemming om u per mail en eventueel telefonisch te benaderen om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten. Hiervan kan altijd eenvoudig uitgeschreven worden door de link onderaan nieuwsbrieven.

   • Met inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik door FRLB van zijn naam en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, video en dergelijke, voor pomotionele of voorlichtende doeleinden, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

   • FRLB gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en verstrekt daarom in beginsel geen persoonsgegevens aan derden. Uitzondering op dit beginsel vormen speciale omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk verplicht is. Ook wordt tijdens de activiteit je naam op zaken als de monsterkaart, corveelijst, deelnemerslijst, slaapkamers en dergelijke geplaatst. Er wordt altijd de mogelijkheid geboden om deze vooraf aan te passen.

   • Bij het via ons afsluiten van een annuleringsverzekering, wordt deze door FRLB als tussenpersoon bij 'De Europeesche' afgesloten. Hiertoe worden namen en geboortedata met deze maatschappij gedeeld. Het afhandelen van een claim geschied rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij, FRLB heeft dus nooit de reden voor annulering nodig en zal deze ook niet vragen noch registreren.

   • Betalingen worden online in het boekhoudprogramma Twinfield verwerkt via accountantsbureau Bentacera, deze hebben hiermee theoretisch inzage in de betaalgegevens en met hen is dan ook een verwerkersovereenkomst gesloten.

   • Deelnemersgegevens worden op onze kantoorlocaties, door een beperkt aantal van onze vrijwilligers verwerkt. Toegang tot deze gegevens is hiermee gelimiteerd en iedereen met toegang heeft een privacy-verklaring getekend. De gegevens staan opgeslagen in een database, welke wordt gehost door MijnDomein. In sommige gevallen worden persoonsgegevens ter verwerking naar bijvoorbeeld monsterlijsten opgeslagen op een beveiligde Google Drive, opgeslagen in de EU.

   • Persoonsgegevens kunnen, tenzij we wettelijk tot bewaring gedwongen zijn, op verzoek uit onze administratie worden verwijderd.


   Copyright © Stichting Friesland Beweegt


   Aansprakelijkheid

   • Alle informatie op de webpagina's, kabelkrant en nieuwsbrieven is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, onder voorbehoud van wijzigingen en kennelijke schrijffouten.

   • FRLB aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.


   Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

   • Het auteursrecht © op de website berust bij FRLB of bij derden die met toestemming (beeld) materiaal beschikbaar hebben  gesteld aan de Stichting.

   • Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door FRLB en op voorwaarde van duidelijke bronvermelding.

   • Het idee achter en de routes van FRLB, zijn het intellectuele eigendom van FRLB en mogen niet, in welke vorm dan ook, door een andere partij gebruikt worden.


   Plaatsen van activiteiten en adverteren

   • Bij het aanmelden van een activiteit of route verklaar je hiertoe gerechtigd te zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onrechtmatige aanmelding.

   • Wij hebben overkoepelende toestemming voor het plaatsen van activiteiten en routes van vele organisaties en bronnen. Het is echter voor rechthebbenden altijd mogelijk om individuele activiteiten te laten verwijderen.

   • Een activiteit of route wordt op onze website geplaatst, maar ook via ons netwerk op vele anderen. Daarnaast kan de informatie door ons voor promotionele doeleinden gebruikt worden. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden noch beperkingen aan gesteld worden.

   • Informatie over een activiteit of route kan door onze redactie verwijderd, geplaatst en/of aangepast worden zonder hier melding van te doen. Wij hebben hierbij wel een inspanningsverplichting om de gegevens zo betrouwbaar en duidelijk mogelijk weer te geven.

   • Het is mogelijk om FRLB te voorzien van drukwerk, spandoeken en ander promotiemateriaal. Plaatsing hiervan is ter beoordeling van de vrijwilligers in de informatiestand en eventueel in samenspraak met de gastorganisatie. Aangeleverde materialen worden, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, niet retour gezonden.

   • Genoemde of gepubliceerde tarieven zijn uitsluitend van toepassing op het moment van aanbieden, uitsluitend voor de organisatie waaraan deze aangeboden zijn en beperkte tijd geldig.

   • Een opdracht voor plaatsing van een activiteit of advertentie kan via website, schriftelijk of per e-mail plaatsvinden, allen gelden als een bindende overeenkomst.

   • Betaling moet binnen 7 dagen na opdracht plaatsvinden, doch uiterlijk de dag voor de plaatsing.

   Advertenties en/of activiteiten worden geplaatst na volledige betaling van de kosten hiervoor. Als de betaling niet binnen is voor er geplaatst moet  worden, vervalt wel de plaatsing, maar niet de betalingsverplichting. Alle eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

   Lenen van hulpmaterialen

   • Uitleen van organisatiematerialen wordt op 'best effort' basis gedaan. Er kunnen geen aanspraken op materialen en de kwaliteit hiervan gedaan worden.

   • Materialen worden op risico en verantwoordelijkheid van de lener geplaatst, ook als dit door een medewerker van FRLB plaatvindt. FRLB accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele bekeuringen of welke andere gevolgen van het gebruik van de materialen dan ook.

   • De lener gaat zorgvuldig om met de materialen. Schade ontstaan door onachtzaamheid, ontbreken van materialen of onbedoeld gebruik hiervan, zal op de lener verhaald worden.

   • De kosten voor ophalen en terugbrengen zijn geheel voor de lener. Materialen moeten direct na afloop van de activiteit retour gezonden of gebracht worden.


   Aansprakelijkheid en verzekeringen

   • FRLB is op geen enkele wijze, materieel noch immaterieel, aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, alsmede voor beschadiging of vermissing van eigendommen. Iedere deelnemer(-ster) neemt op eigen risico deel.

   • De deelnemer is te allen tijde zelf aansprakelijk voor schade door hem of haar toegebracht. Hieronder is tevens inbegrepen, het vervoer, de accommodatie en haar inventaris.

   • Men dient tijdens activiteiten een geldige WA- en ziektekostenverzekering te hebben; we raden de deelnemer aan een annulerings- en/of reisverzekering af te sluiten.

   • Door FRLB aangeboden verzekeringen worden bij de Europeesche afgesloten. FRLB fungeert hier uitsluitend als tussenpersoon.

   • De volledige verdere afhandeling van de verzekering vindt bij de Europeesche plaats, FRLB aanvaart geen aansprakelijkheid aangaande schades en uitkering.
   • Ten behoeve van een al dan niet via FRLB afgesloten verzekering zal FRLB uitsluitend op verzoek stukken als een annuleringsfactuur verzorgen. De doorlooptijd hiervan is een week.
   • Klik hier voor de algemene informatiefolder en hier voor de verzekeringsvoorwaarden van de Europeesche verzekeringen.

   Cookies

   • Cookies worden gebruikt voor twee doeleinden. Het eerste is om FRLB de mogelijkheid te geven om bepaalde aspecten van de website(s) aan te passen aan uw voorkeuren. Deze cookies worden verzorgd door Google en Facebook. De verzamelde gegevens zijn door FRLB op geen enkele manier terug herleidbaar tot een natuurlijk persoon.

   • Ten tweede kunnen cookies gebruikt worden om de website(s) in staat te stellen automatisch bepaalde formulieren in te vullen met de informatie die u de laatste keer dat u dat formulier gebruikt heeft ingevuld heeft. Deze informatie wordt verkregen vanaf uw eigen machine en wordt niet aan FRLB doorgegeven, tenzij u ervoor kiest om het formulier zelf te verzenden.


   Website Stichting Friesland Beweegt en andere websites

   • Op de website(s) treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan FRLB geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.


   Wijzigingen

   • FRLB behoudt zich het recht voor om haar disclaimer en Algemene Voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze alstublieft regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

   • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien en ook de regelementen van de overkoepelende wandelbond KwbN, NTFU, AU, NAF noch het Nederlands recht uitspraak doet, beslist het bestuur van FRLB.


   Terug naar de inhoud