Friesland Beweegt - Vrijwilligersbeleid - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Stichting Friesland Beweegt is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Vrijwilligersbeleid

Samenwerkingspartners
Stichting Friesland Beweegt werkt samen met re-integratiebureau's, welzijnsorganisaties en gemeenten. Via deze organisaties wordt voor mensen die vanwege een lichamelijke of geestelijke uitdaging een afstand tot de arbeidsmarkt hebben om werkervaringsplaatsen gevraagd. Binnen Stichting Friesland Beweegt spreken we in dit kader van vrijwilligers. Dit zijn mensen die vrijwilligerswerk bij ons doen om zo te werken aan hun re-integratie en socialisatie. Het vinden van en begeleiden naar betaald werk is de verantwoordelijkheid van de vrijwilligers zelf, met ondersteuning van gemeenten en uitkeringsinstanties.

We onderkennen hierbij een aantal verschillende trajecten, die elk hun eigen, specifieke kenmerken hebben.
Intake
We starten altijd met een intakegesprek. Naar voorkeur van de vrijwilliger kan dit op een van onze kantoorlocaties, bij een welzijnsorganisatie of bij de kandidaat thuis. Dit om de drempel tot de intake zo klein mogelijk te maken. De intake vindt plaats met een van de begeleiders vanuit Friesland Beweegt, die zeer veel ervaring hebben met mensen met diverse uitdagingen. Afhankelijk van de situatie komt er ook een begeleider mee van het re-integratiebureau of de welzijnsinstelling. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan op de oorzaken van uitval, de mogelijkheden en ambities van de kandidaat en de beschikbare werkzaamheden bij de stichting.
Afspraken
Als er een match is, wordt een begeleidingsplan opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt over locatie, werktijden en mate van begeleiding. Hierin worden ook de doelen gesteld, welke op hoofdniveau in 3 categorieën in te delen zijn:
Socialisatie - Het 'onder de mensen durven komen'
Werkervaring - Het werken met moderne kantoormiddelen
Arbeidsritme - Het aanhouden van reguliere arbeidstijden
Deze doelen worden vaak in combinatie afgesproken en in een persoonlijk plan vastgelegd. Zowel de stichting als de kandidaat ondertekend deze om zich hieraan te committeren.
Begeleiding van de vrijwilliger
De vrijwilliger wordt intensief begeleid, hierbij gaan we uit van gemiddeld 6 vrijwilligers per begeleider. De manier waarop de begeleiding plaatsvindt is vanwege de grote diversiteit toegespitst op de vrijwilliger en de gestelde doelen. Het gaat hierbij om het leren van relevante vaardigheden en het monitoren van de voortgang hierin. Door coaching en 1 op 1 begeleidingssessies wordt continu gemonitord of de vrijwilliger voldoende uitgedaagd wordt. In overleg met de re-integratiepartners worden daarnaast voortgangsgesprekken gehouden, waarbij de doelen uit het begeleidingsplan doorgesproken worden.

De stichting werkt ook met een vaste, externe vertrouwenspersoon die op afroep voor alle vrijwilligers beschikbaar is. Bekend met de werkzaamheden binnen de stichting, maar vanuit zijn professie onafhankelijk, biedt hij een laagdrempelige mogelijkheid om moeilijke zaken bespreekbaar te maken.
Opleiding
Buiten de persoonlijke begeleiding is ook het leren van vaardigheden heel belangrijk. Hierbij worden de vrijwilligers zowel persoonlijk, door ter zake kundige mensen, ingewerkt als via intern gegeven cursussen. Het pakket aan opleidingen wordt afgestemd op de behoefte en omvat onder andere onderwerpen als het werken met een boekhoudpakket, kantoorautomatisering, Desktop Publishing en EHBO.
Werkomgeving
Iedere vrijwilliger is verschillend en stelt hierdoor andere eisen aan de werkomgeving. Zo zorgen we ervoor dat de locatie voor iemand met een motorische beperking roltoegankelijk is, voor iemand met autisme zorgen we voor een rustige omgeving en voor iemand met een belastingsbeperking voorkomen we een overmatige werkdruk. De gezamenlijke lunch is daarbij voor iedereen een ankerpunt in de dag.

Voor iedereen is het daarnaast belangrijk om een veilige werkomgeving te hebben, waarin je niet afgerekend wordt op je beperkingen, maar gestimuleerd wordt in je mogelijkheden. Hoewel allemaal verschillend, gaat stichting Friesland Beweegt uit van gelijkwaardigheid tussen mensen. Wij richten ons hierbij niet op de beperking maar op de wil en mogelijkheden van mensen. Stichting Friesland Beweegt behandelt niet, maar helpt wel.

Het is in het kader van werkervaring van belang dat de vrijwilliger met moderne kantoormiddelen kan werken. Stichting Friesland Beweegt werkt dan ook met de nieuwste kantoorsoftware, cloudcomputing en apparatuur. Ook streven we ernaar om op de kantoorlocaties zo veel mogelijk 'gewoon kantoor' te laten zijn. Hierdoor creëren we de beste aansluiting met het bedrijfsleven.

In dit kader willen we ook de werkzaamheden zo goed mogelijk aan laten sluiten bij hoe een commercieel bedrijf dit zou doen. Dus de werkzaamheden die we verrichten leiden tot een echt eindproduct, met een professionele uitstraling.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Stichting Friesland Beweegt is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Terug naar de inhoud