Friesland Wandelt Reglement - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Met elkaar houden we het gezellig, maar we hebben toch wat spelregels...
Aansprakelijkheid
 • Alle informatie op de webpagina's, Social Media kanalen en nieuwsbrieven is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, onder voorbehoud van wijzigingen en kennelijke schrijffouten.
  Friesland Beweegt aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
 • Het auteursrecht © op de website berust bij Friesland Beweegt of bij derden die met toestemming (beeld) materiaal beschikbaar hebben  gesteld aan de Stichting.
  Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Friesland Beweegt en op voorwaarde van duidelijke bronvermelding.
 • Het idee achter evenementen en de routes van Friesland Beweegt zijn het intellectuele eigendom van Friesland Beweegt en mogen niet, in welke vorm dan ook, door een andere partij gebruikt worden
Aansprakelijkheid en verzekeringen
 • Friesland Beweegt is op geen enkele wijze, materieel noch immaterieel, aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, alsmede voor beschadiging of vermissing van eigendommen. Iedere deelnemer(-ster) neemt op eigen risico deel.
 • De deelnemer is te allen tijde zelf aansprakelijk voor schade door hem of haar toegebracht. Hieronder is tevens inbegrepen, het vervoer, de accommodatie en haar inventaris.
 • Men dient tijdens activiteiten een geldige WA- en ziektekostenverzekering te hebben; we raden bij meerdaagse tochten de deelnemer aan een annulerings- en/of reisverzekering af te sluiten.

 • Door Friesland Beweegt aangeboden verzekeringen worden bij A.S.R. afgesloten. Friesland Beweegt fungeert hier uitsluitend als tussenpersoon.
 • De volledige verdere afhandeling van de verzekering vindt bij A.S.R. plaats, Friesland Beweegt aanvaart geen aansprakelijkheid aangaande schades en uitkering.
 • Ten behoeve van een al dan niet via Friesland Beweegt afgesloten verzekering zal Friesland Beweegt uitsluitend op verzoek stukken als een annuleringsfactuur verzorgen. De doorlooptijd hiervan is ongeveer 10 werkdagen.
 • Klik hieronder voor de algemene informatiefolder en hier voor de verzekeringsvoorwaarden van de Europeesche verzekeringen.
Website Stichting Friesland Beweegt en andere websites
 • Op de website(s) tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Friesland Beweegt geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.
Wijzigingen
 • Friesland Beweegt behoudt zich het recht voor om haar disclaimer en Algemene Voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze alstublieft regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien en ook de reglementen van de overkoepelende wandelbond KwbN, noch het Nederlands recht een uitspraak over doen, beslist het bestuur van Friesland Beweegt .

Algemeen
 • Het onderstaande is van toepassing op alle activiteiten, georganiseerd door Stichting Friesland Beweegt, haar medewerkers, vrijwilligers en haar partners, al dan niet onder de namen 'Doorstappen' en 'Waddentrips', verder Friesland Beweegt.
 • De Privacy & Cookie verklaring is onlosmakelijk onderdeel van deze Algemene Voorwaarden
 • Door inschrijving voor en/of deelname aan een Friesland Beweegt activiteit stem je in met deze voorwaarden
 • Een overeenkomst wordt aangegaan tussen de deelnemer en Friesland Beweegt. Bestuursleden van de Stichting, noch vrijwilligers, instanties of betaalde personen ten dienste van de Stichting, zijn hoofdelijk aansprakelijk.
Deelname aan Friesland Beweegt activiteiten
 • Inschrijving geschiedt uitsluitend via het inschrijfformulier op de door Friesland Beweegt aangegeven site of ter plaatse als vooraf aangekondigd dat dit mogelijk is.
 • Bij de tocht moet door de deelnemer aan de dan geldende regels vanuit de overheid worden voldaan.
 • Bij inschrijving moet het volledige verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na inschrijving, doch altijd voor aanvang van de activiteit betaald zijn om de inschrijving definitief te maken.
 • Eventuele toegekende kortingen op het inschrijfgeld kunnen teruggevorderd worden als deze onterecht geclaimd worden.
 • Tenzij op de inschrijfpagina expliciet anders aangegeven, wordt bij annulering tot 6 weken voor aanvang 50% van het inschrijfgeld teruggestort, vanaf 6 weken is geen restitutie meer mogelijk.
 • Deelnamebewijzen zijn persoonsgebonden en mogen dan ook niet door derden gebruikt worden.
 • Er geldt geen minimum leeftijd voor deelname, maar het moet aantoonbaar zijn dat volledig aan de activiteit deelgenomen kan worden. Tot 16 jaar is deelname alleen mogelijk onder begeleiding en verantwoording van een deelnemende volwassene.
 • De deelnemer verkeert in goede lichamelijke en geestelijke conditie. Bij mogelijke gezondheidsrisico's moet de deelnemer vooraf een arts raadplegen. FB moet hiervan vooraf op de hoogte gebracht worden.
 • Deelname geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen strikt te worden opgevolgd. De verkeersregels blijven van kracht, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.
 • De deelnemer dient de voor hem aangegeven route op de voorgeschreven wijze te volgen. Een wandeltocht mag dus bijvoorbeeld niet op de fiets of hardlopend afgelegd worden en er mag ook niet van de route afgeweken worden.
 • Op aanwijzing van de organisatie of andere rechthebbenden moet de route op aangegeven delen (bv. drukke of gevaarlijke punten) zonder hulpmiddelen zoals Nordic Walking Poles afgelegd worden.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers voor en tijdens de activiteit van deelname uit te sluiten. Terugbetaling van het inschrijfgeld is  hierbij ter beoordeling aan de organisatie.
 • Deelnemers dienen zich altijd voor de aangegeven tijd persoonlijk af te melden. Wie niet afgemeld is wordt geacht te zijn uitgevallen en op eigen gelegenheid de activiteit verlaten te hebben. Het deelnemersbewijs dient dan op eigen kosten, binnen een week na de activiteit aan de stichting geretourneerd te worden.
 • De organisatie behoud zich het recht voor een deelnemer te verplichten met de bezemwagen naar de finish te gaan. Dit bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als er gerede twijfel bestaat dat de gestelde sluitingstijd van de tocht niet door deze deelnemer gehaald wordt of de lichamelijke toestand van de deelnemer hier aanleiding toe geeft.
 • Extra kosten wegens uitvallen of andere zaken die niet door Friesland Beweegt georganiseerd zijn, zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • Het geheel of gedeeltelijk niet meelopen, meerijden of anderszins niet gebruik maken van de geboden faciliteiten geeft geen recht op restitutie.
 • Tenzij expliciet anders vermeld is niet toegestaan huisdieren mee te nemen. Ook drugs, alcohol en verboden of voor deelnemers of natuur potentieel gevaarlijke of hinderlijke materialen of stoffen mogen niet meegenomen worden.
 • Indien van toepassing wordt uitsluitend overnacht op de door de organisatie georganiseerde locaties.
 • Indien van toepassing, is de deelnemer verplicht een hem toegewezen corveedienst naar behoren uit te voeren. Dit is niet af te kopen of op andere  wijze te vermijden.
 • Door inschrijving ziet de deelnemer af van enige aanspraak op portretrechten.
 • Tijdens een activiteit is het de deelnemers verboden op enigerlei wijze:
      - Uiting te geven aan een politieke gezindheid
      - Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden
      - Reclamevoorwerpen voorhanden te hebben
      - Luidspelende radio's of andere, naar de omgeving geluid producerende voorwerpen mee te voeren
   • Strand en paden zijn vaak onverhard en ongelijk. De deelnemer accepteert de risico's hiervan.
   • De organisatie behoudt zich het recht voor om route en start- en eindtijden te wijzigen of de activiteit geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van overmacht, weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Alsdan bestaat geen recht op teruggave van het deelnemersgeld.

   Corona Protocol wandeltocht 2021
   • Dit protocol is gebaseerd op het landelijk protocol van de KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland) dat is afgestemd op het Protocol Verantwoord Sporten van NOC/NSF. De richtlijnen van het kabinet zijn onderliggend.
   • De basismaatregelen (zie ook onder Algemeen) zijn van kracht.
   • In de startlocatie, de finish en rust locatie, geldt het Corona protocol van de betreffende locatie, eveneens uitgaande van de basismaatregelen.
   • Een wandeltocht is een doorstroomactiviteit en géén evenement.
   • Gezien de geregeld veranderende Corona omstandigheden maken we vooralsnog voor deze wandeltocht gebruik van dit Corona Protocol
   Algemeen:
   We vragen de wandelaars de volgende uitgangspunten aan te houden:
   • Gebruik steeds je gezonde verstand.
   • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.
   • Ga naar huis en meld je af als je deze klachten krijgt tijdens de wandeltocht
   • Uiteraard blijf je thuis als je zelf Corona hebt en nog niet Corona vrij bent, of als je in quarantaine moet zijn vanwege een recente besmetting van iemand met wie je in contact bent geweest
   • Houd binnen 1,5 meter afstand van andere mensen en maak dit ook voor anderen mogelijk.
   • Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen/desinfecteren.
   • Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars
   • Volg de aanwijzingen op van de tochtvrijwilligers
   Voorinschrijven en tijdslots:
   • Ter voorkoming van drukte bij de start, rusten en finish maken we gebruik van tijdslots.
   • Inschrijving en betaling bij voorkeur online online. Daardoor kunnen we de wandelaars zo gespreid mogelijk laten starten.
   • Wilt u samen met anderen wandelen, zorg dan dat u allen hetzelfde tijdslot boekt.
   Inschrijving op de dag zelf
   • Op de dag zelf is inschrijving nog mogelijk op de aangegeven tijden
   • Betaal bij ter plaatse inschrijven zo veel mogelijk contactloos
   • Volg op het startbureau de aanwijzingen van de vrijwilligers  

   NB:
   Door het (online) inschrijven verklaart u dat u zich zult houden aan het PROTOCOL voor deze wandeltocht.
   Startbureau
   • Alleen in het toegewezen tijdslot en met vertoning van een geldige QR code als CBT wordt u toegelaten tot het startbureau
   • Hier ontvangt u een polsbandje dat gedurende de hele tocht gedragen moet worden
   • Laat bij aanmelding het bewijs van inschrijving zien dat u kunt uitprinten na uw online inschrijving en de ontvangen mail
   • De route is geplijld en u krijgt een route beschrijving. Op het startbureau vindt u ook een QR- code om de route via uw telefoon te kunnen volgen
   Aandachtspunten
   • Neem binnen in de start-, rust- en finishlocaties de geldende richtlijnen in acht van de startlocatie, zoals de 1,5 meter afstand bewaren en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige  medewerkers/vrijwilligers  
   • Houd 1,5 meter afstand in de rij bij toiletbezoek zowel binnen alsook buiten, en was of desinfecteer na bezoek aan het toilet uw handen.
   • Gebruik uw consumpties op een van de op 1,5 meter afstand geloceerde stoelen, of als dat binnen niet kan, dan buiten
   • Verlaat de startlocatie uiterlijk binnen 20 minuten na aanvang van het aan u toegewezen tijdslot.
   • Blijf niet langer dan 15 minuten zitten in een locatie, of nuttig uw consumptie buiten.  Dan is er ook ruimte voor wandelaars na u.
   • Volg de aanwijzingen op van de organisatie

      NB: 1,5 meter afstand geldt uiteraard niet voor mensen die tot eenzelfde huishouden behoren.
   Onderweg
   Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars.
   Herkenbare vrijwilligers
   Alle vrijwilligers van de wandeltocht zijn herkenbaar aan Friesland Beweegt kleding
   Noodnummers
   • Indien dringend ambulancehulp noodzakelijk is, bel dan 112
   • Voor EHBO of andere dringende vragen bel 06-801 39 752
   • Voor andere vragen aan de organisatie bel 06-13 503 660
   • Huisarts bereikbaar  via de dokterswacht tel 0900-112 7 112


   Pagina afsluiter Friesland Beweegt
   Terug naar de inhoud