Friesland Beweegt - Beleidsplan - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Stichting Friesland Beweegt is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Beleidsplan

Interne organisatie
De stichting staat onder toezicht van een RvT van 4 personen die dit onbezoldigd doen. Daarnaast heeft ze 2 vaste medewerkers voor de begleiding van werkervaringstrajecten. De komende jaren zullen er ook betaalde functies komen voor het aansturen van de diverse disciplines. Er is daarnaast een kernteam als vrijwilliger aan de stichting verbonden. Alle projecten worden door dit sterk groeiende, enthousiaste kernteam uitgevoerd. De doelstelling is om ook deze teams de komende jaren nog verder uit te breiden, gezien de sterk toenemende vraag naar werkervaringsplaatsen en de kansen die we deze mensen met onze projecten kunnen bieden.

De primaire doelstelling van Stichting Friesland Beweegt is het bieden van werkervaringsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de afgelopen jaren hebben mede hierdoor inmiddels tientallen mensen bij een andere organisatie een betaalde baan gekregen. Daarnaast heeft een groot aantal stgiaires hun opleiding bij de stichting met een uitdagend project succesvol af kunnen ronden.

Wij willen steeds meer mensen die op weg zijn naar de arbeidsmarkt, al langer werkloos zijn, een geestelijke of lichamelijke beperking of een migratie achtergrond hebben, de gelegenheid bieden werkervaring op te doen in een sociaal betrokken omgeving. Hiertoe wordt in samenwerking met gemeenten, scholen, reïntegratiebedrijven en vrijwilligerscentrales een actief wervingsbeleid toegepast op functies die een opstap naar betaald werk kunnen zijn. Grafisch ontwerper, webbouwer, projectleider, marketeer en secretariële functies zijn hier voorbeelden van.

Er wordt alles aan gedaan om van de kantoorlocatie een trefpunt te maken waar iedereen welkom is. Samenwerken in een professionele omgeving aan sociaal belangrijke projecten, zonder de druk van een commercieel bedrijf. Doordat we daarnaast alle aanwezige vrijwilligers tussen de middag een gezamenlijke lunch aanbieden, wordt ook de onderlinge sociale cohesie versterkt en bieden we contactarme mensen de gelegenheid om in een veilige omgeving met anderen om te gaan.

Het kernteam wordt in uitvoeringszaken ondersteund door een groep van, ongeveer 150 ad-hoc vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken mee in de uitvoering van de evenementen en werken niet op kantoor.

Met op gestructureerde wijze verzamelen en verwerken van gegevens kunnen we mensen die al langer uit het arbeidsproces zijn weer werkervaring met het gebruik van de computer geven. Doordat er meerdere, duidelijk afgebakende moeilijkheid niveaus zijn, zijn de werkzaamheden goed af te stemmen op mogelijkheden en ervaring. Hiermee bereiken we dat mensen, samen met anderen, nuttig werk kunnen doen en zich hierin gewaardeerd voelen. Vaak is dit een belangrijke stap in het ontdekken van ambities en potentieel.

Ondersteuning non-profit organisaties
De eisen die vanuit vergunningverleners aan evenementen gesteld worden, nemen steeds verder toe. Voor veel organisaties die uit een beperkt aantal vrijwilligers bestaan, een reden om te stoppen. Dit geeft een verarming van het aanbod aan sociaal belangrijke activiteiten. Stichting Friesland Beweegt helpt tegen een geringe vergoeding steeds meer organisaties die een grote invloed hebben op de sociale cohesie in Friesland, met onder andere hun administratieve taken.

De organisaties die het afgelopen jaar met raad en daad terzijde zijn gestaan zijn:
 • Fiets Avondvierdaagse Leeuwarden
 • Fiets Avondvierdaagse Sneek
 • Wandel Avondvierdaagse Sneek
 • Tuinen Fietstocht Berltsum
 • Harmonie Wandeltocht Berltsum
 • Friese Waterlinie Wandeltocht
 • 16 Dorpen Fietstocht Joure t.b.v. KWF Kankerbestrijding
 • Stichting Overlever
 • Roeken en Katten Wandeltocht
 • Stichting Wandel Elfstedentocht

Steeds vaker komen ook stichtingen en verenigingen bij ons omdat ze hun bestuur niet meer compleet krijgen. Stichting Friesland Beweegt biedt deze organisaties de mogelijkheid om als projectteam in onze werkgroep Wandelen hun activiteiten voort te zetten. Dit creëert weer extra taken die door het team op kantoor opgepakt kunnen worden en hiermee de mogelijkheden om meer mensen op weg te helpen.
Eigen activiteiten
Door het zelf organiseren van een aantal spraakmakende evenementen creëren we werkervaringsplaatsen in verschillende functies, die zo dicht mogelijk komen bij wat in het bedrijfsleven gevraagd wordt. Hierbij gaan we altijd uit van activiteiten die de sociale cohesie bevorderen en passend zijn voor de stichtingsvorm. De deelnemers aan die activiteiten dekken de kosten die we maken om onze doelstellingen te kunnen invullen.

Bij de organisatie betrekken we altijd zo veel mogelijk lokale organisaties en bevorderen hiermee de onderlinge samenwerking in de regio. Ook vergroten we hiermee de netwerkmogelijkheden van de mensen uit het kernteam, wat hun kans op de arbeidsmarkt vergroot. Voor de inwoners zelf zijn het evenementen met een grote attentiewaarde, waardoor men trots is om in deze bijzondere provincie te wonen, wat de sociale samenhang verder bevordert. Hierbij werken we provinciebreed, we zijn er voor elke gemeente in Friesland.

In 2020 worden de volgende evenementen voor individuele deelname zelf georganiseerd:
 • Winterfiets Elfstedentocht
 • Vijf Eilanden Wandeltocht
 • Wadden Fietsvakantie
 • Oostwad Zwerftocht
 • opStapbus uitjes

Het plan is om de bestaande evenementen voor de komende jaren te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Groei van het aantal eigen evenementen zal voornamelijk gerealiseerd worden door het faciliteren van bestaande organisaties, die als projectteam binnen Friesland Beweegt willen doorstarten. Onze vrijwilligersgroep doet hiermee veel ervaring op in voor de arbeidsmarkt relevante vaardigheden. Voor velen is het dan ook een opstap naar herintreding in het arbeidsproces, hetgeen wij uiteraard van harte ondersteunen.

Daarnaast organiseren en ondersteunen we activiteiten die het veilig gebruik van de fiets stimuleren. In samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland geven we ieder jaar op 50 basisscholen verkeersveiligheidslessen. Ook onderhouden we de website Doortrappen.frl waarop routes verzameld worden, fietsactiviteiten en adressen van clubs.

Naast het voortzetten van bestaande activiteiten, worden de volgende doelen nagestreefd:

Korte termijn (2021)
Verder professionaliseren van de organisatie;
Organisaties de gelegenheid bieden om hun activiteiten vanuit de stichting voort te zetten;
Het organiseren van een evenement waarvan de opbrengst ten goede komt aan een algemeen erkend goed doel;
Stimulering toegankelijkheid evenementen en activiteiten;

B. Middellange termijn (2022/2025)
In elke regio van Friesland trefpuntlocaties exploiteren, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen voor werkervaring en socialisatie..
Opzetten meldpunt toegankelijkheid ten bate van de belangenbehartiging van mensen met een beperking;
Samenwerken met organisaties in het kader van promotie en dienstverlening;
Realiseren van schaalvoordelen door onder andere gezamenlijke inkoop;
Het organiseren van meerdere evenementen waarvan de opbrengst ten goede komt aan de doelstelling van de stichting.

Toetsing van het beleid en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden is altijd vanuit de gedachte van het stimuleren van de sociale cohesie in Friesland.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud