Friesland Beweegt - Financiën - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Stichting Friesland Beweegt is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Financiën

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Per einde van ieder boekjaar wordt een jaarafsluiting opgemaakt. Als onderdeel van de jaarstukken wordt deze binnen zes maanden aan de Raad van Toezicht aangeboden. Deze kan dan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een externe deskundige.

De exploitatiekosten worden voornamelijk vanuit deelnemersbijdragen aan onze activiteiten gedekt. Alle beschikbare fondsen worden in beginsel besteed aan activiteiten zoals omschreven in de doelstellingen.

Binnen de stichting is er een team van vrijwilligers onder leiding van een boekhouder, die zich bezighoudt met de financiële administratie. De boekhouding wordt maandelijks gecontroleerd door een controller, waarna er een rapportage naar de Raad van Toezicht plaatsvindt. Het dagelijks bestuur is beslissingsbevoegd voor kortlopende verplichtingen, die de uitvoering van de werkzaamheden betreffen. Voor langlopende verplichtingen is toestemming van de RvT vereist. Het dagelijks bestuur bestaat uit een directeur, die voor een beperkt aantal uren per week door de stichting betaald wordt en voor de overige tijd als vrijwilliger betrokken is. De RvT bestaat uit een groep van vijf mensen die uit ideologie belanghebbend zijn in het goed functioneren van de stichting.

Op dit moment is er geen of nauwelijks liquide vermogen, dit is voornamelijk in bedrijfsmiddelen geïnvesteerd. De komende jaren zijn extra investeringen nodig om een nieuwe kantoorlocatie, geschikt voor zowel valide als invalide vrijwilligers, te betrekken. Daarnaast wordt gereserveerd voor de uitbreiding/vervanging van het wagenpark voor evenementen en de opStapbus. Positieve financiële resultaten zullen dan ook zo veel mogelijk terug geïnvesteerd worden om deze groei in bedrijfsmiddelen en werkplekken en daarmee onze dienstverlening te realiseren.
Balans 2017
Vaste activa€ 24.445,-Eigen vermogen(€ 11.183,-)
Vlottende activa€ 73.126,-Lang vreemd vermogen(€ 5,-)
Liquide middelen€ 96.902,-Kort vreemd vermogen€ 198.850,-

Resultaat€ 6.811,-
Totaal
€ 194.473,-

€ 194.473,-
Balans 2018
Vaste activa€ 17.939,-Eigen vermogen(€ 4.772,-)
Vlottende activa€ 37.586,-Lang vreemd vermogen€ 0,-
Liquide middelen€ 125.824,-Kort vreemd vermogen€ 154.489,-

Resultaat
€ 31.674
Totaal
€ 181.349,-

€ 181.349,-
Balans 2019
Vaste activa€ 30.807,-Eigen vermogen€ 26.902,-
Vlottende activa€ 22.495,-Lang vreemd vermogen€ 0,-
Liquide middelen€ 51.930,-Kort vreemd vermogen€ 70.853,-

Resultaat
€ 7.477,-
Totaal
€ 105.232,-

€ 105.232,-
Balans 2020
Vaste activa€ 25.160,-Eigen vermogen€ 34.378,-
Vlottende activa€ 30.982,-Lang vreemd vermogen€ 0,-
Liquide middelen€ 23.579,-Kort vreemd vermogen€ 65.908,-

Resultaat
(€ 20.565,-)
Totaal
€ 79.721,-

79.721,-
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Stichting Friesland Beweegt is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Terug naar de inhoud